Φάκελος ΜΚΟ: Πώς γίνεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ΜΚΟ

ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ΜΚΟ

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έκανε ενδελεχή έρευνα σχετικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ΜΚΟ.

Παρουσιάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα μέσω Αστικών Μη Κερδοσκοπιών Εταιρειών (ΑΜΚΕ). Οι μεθοδολογία φαίνεται πως ήταν κοινή και οι δράστες, «εκμεταλλεύτηκαν» τις ιδιότητες τους ώστε να «αποκομίσουν περιουσιακά οφέλη». Οι ιδιότητες αυτές είχαν να κάνουν με αυτές του νόμιμου εκπροσώπου, του διαχειριστή ή και του ιδρυτή της ΜΚΟ και τους έδιναν ισχυρές διαχειριστικές δυνατότητες κονδυλίων.

Στην έκθεση παρουσιάζονται συνολικά οκτώ μεθοδολογίες, με το κοινό χαρακτηριστικό όλων να είναι η χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη μεταφορά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από την εγκληματική δραστηριότητα.

Ως προς τις μεθοδολογίες, γνωστοποιούνται 8 εξ αυτών.

Η πρώτη

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ-Α)χρησιμοποιούν άλλη ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ-Β) για να αντλήσουν κεφάλαια από την πρώτη και να αποκομίσουν κέρδος. Ως διαχειριστές συνάπτουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ των δύο. Ύστερα, τίθενται εργαζόμενοι της ΑΜΚΕ-Β και αντλούν μέσω μισθών τα κεφάλαια της σύμβασης. Η ΑΜΚΕ-Β δεν έχει καμία άλλη τραπεζική δραστηριότητα, πέραν της καταβολής των μισθών και της πίστωσης των κεφαλαίων από τη σύμβαση, και ουσιαστικά πρόκειται για μία ΑΜΚΕ «όχημα» μεταφοράς (μέσω των λογαριασμών της) των κεφαλαίων από την εγκληματική δραστηριότητα.

Η δεύτερη μεθοδολογία

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν offshore εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για άντληση κεφαλαίων από την υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Οι δράστες είναι και διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι στην offshore εταιρεία.  Ως συγγενείς των πραγματικών δικαιούχων ή/και διαχειριστών της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, οργανώνονται μαζί τους και συνάπτουν σύμβαση με την offshore εταιρεία. Κατόπιν ως δικαιούχοι της offshore εισπράττουν τα εμβάσματα ως κέρδος από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση η offshore εταιρεία και ειδικότερα οι λογαριασμοί της αποτελούν το «όχημα» μέσω του οποίου αντλούνται και νομιμοποιούνται τα προερχόμενα από την εγκληματική δραστηριότητα κεφάλαια.

Η τρίτη 

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν τα έσοδα της εν λόγω εταιρείας για την αγορά ακινήτων. Μέσω των λογαριασμών της ΑΜΚΕ πληρώνουν φόρους μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία ακίνητα, όμως, περνούν στην ιδιοκτησία των δραστών και όχι της ΑΜΚΕ.

Για την τέταρτη 

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ προσλαμβάνουν ως υπαλλήλους άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης και ελέγχου τους στην υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ και οι τελευταίοι τους στέλνουν με εμβάσματα στους προσωπικούς τους 6 λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) μέρος των κεφαλαίων που προέκυψαν από καταβολές μισθών από την ΑΜΚΕ.

Όσον αφορά στην πέμπτη

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν τα ακίνητά της ως κατοικίες τους και τα ξοδεύουν τα έσοδά της για προσωπικές τους ανάγκες.

Η έκτη μεθοδολογία 

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με τις ατομικές τους επιχειρήσεις παροχής συμβουλών με αυτές. Απώτερος στόχος είναι η αποκόμιση κέρδους από εταιρίες που έχουν συσταθεί για μη κερδοσκοπικούς λόγους. Κατά αυτόν τον τρόπο μεταφέρουν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κεφάλαια της ΑΜΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραστηριότητάς της, ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που της παρέχουν, δεδομένου ότι οι εν λόγω συμβουλευτικές εταιρίες δεν έχουν καμία άλλη δραστηριότητα.

Η έβδομη αφορά σε

Σε παραλλαγή της προηγούμενης μεθοδολογίας, οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, μεταφέρουν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) κεφάλαια της ΑΜΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραστηριότητάς της, χωρίς να έχουν συνάψει κάποιου είδους σύμβαση με την ΑΜΚΕ και να αιτιολογούν τη μεταφορά αυτών.

Τέλος, η όγδοη μεθοδολογία είναι

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ θέτουν εαυτούς συνδικαιούχους σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων τα οποία αποτελούν δωρητές/χορηγούς/τρόφιμους/ευεργετούμενους της εκάστοτε υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Μετά, αποκτούν τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών και μεταφέρουν σε άλλους ατομικούς λογαριασμούς ή αναλαμβάνουν σε μετρητά χρηματικά ποσά προς ίδιον όφελος.