Έβρος: Χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, προς αποκατάσταση κτηριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές

Έβρος χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα προς αποκατάσταση κτηριακών ζημιών

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που αφορά στην παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτηριακών ζημιών που υπέστησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 στον Έβρο.

Η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 2/31222/0025 αναφέρει χαρακτηριστικά: Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, έως του ποσού των 5.561.790 ευρώ, για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, προς αποκατάσταση κτηριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Οι βασικοί όροι των δανείων είναι οι εξής:

 1. Από τα ποσά των δανείων που θα χορηγηθούν στους πληγέντες θα αφαιρεθούν τα ποσά της τυχόν ιδιωτικής ασφάλισης των ακινήτων.
 2. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια.
 3. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 4. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτηρίων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 5. Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που προηγείται χρονικά της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κλπ, επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν.128/1975 (Α’ 178). Σε περίπτωση που το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων λάβει αρνητική τιμή (-), αντί αυτής θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή.
 6. Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, αφού περάσει ένα τρίμηνο από τη λήξη της τρίτης δόσης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/18649/0025/15.05.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 2169).
 7. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, σε ποσοστό 75%).
 8. Για ποσά δανείων μέχρι 10.000 ευρώ δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω των 10.000 ευρώ θα εγγράφεται, υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος, υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
 9. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τους δικαιούχους και επιδιώκουν την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δόσεων, με τα ίδια κριτήρια όπως και για τα δάνεια χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τη συνήθη τραπεζική πρακτική.
 10. Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
 11. Ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών για τη χορήγηση των δανείων, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση: εδώ