Προσλήψεις ατόμων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Προσλήψεις ατόμων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνων), συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ειρήνης Παπαδοπούλου και Τσελεμπή Σταμούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2551064219, 2551064163, 2551064162, 2551064161).

Οι θέσεις είναι :

Α) ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (άδεια Γ΄ ή C Κατηγορίας, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Β) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Γ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 23-05-2024 ΕΩΣ 03-06-2024!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ